Še 0.0 do brezplačne dostave

Siliranje

Siliranje spada med najbolj uveljavljene postopke konzerviranja krme za živali.

Preberite si nekaj najpogosteje zastavljenih vprašanj s področja priprave silažne krme.

 • Nasveti za travno sliažo
 • Koruzna silaža
 • Silirni dodatko

Nega travinja

Pravilna nega travinja vključuje:

 • Ravnanje in valjanje
 • Ustrezno gnojenje
 • Redno dosejavanje trave spomladi in v jeseni

Intenzivna uporaba, pozne košnje, zimske pozebe, poškodbe travne ruše s strani glodalcev, težke mehanizacije in kolovozov povzročijo neželjene lise v travinju. Tako vsebnost suhe snovi v krmi, kakor vsebnost energije se s časom znižujeta. Redno dosejavanje s travo in travno mešanico zagotavljata visoko kvaliteto travinja.

Čas košnje

Optimalni čas košnje je ravno pred cvetenjem glavnih rastlin (vsebnost surovih vlaknin ≤ 24 % v SS). V kasnejšem obdobju se tako prebavljivost, kakor tudi ješčnost zmanjšujeta zaradi povečane vsebnosti lignina. Zgodnja prva košnja zagotavlja temelje za visoko kvaliteto vseh naslednjih košenj. 

Višina odkosa

Minimalna višina košnje znaša 8 cm (lucerna: 10-12 cm), lahko pa je tudi višja, odvisno od stanja travinja in populacije glodalcev. 

Z minimalno višino košnje doseżemo:

 • hitrejše razraščanje travinja
 • manj nesnage in s tem večjo vsebnost energije
 • manjša prisotnost neželjenih spor
 • preprečuje odmiranje željenih trav, ki so običajno rezultat prenizke košnje

Sušenje travinja

S čim hitrejšim sušenjem travinja do 28-35 % SS dosežemo optimalne pogoje z minimalnimi izgubami in visokim odvzemom krme.  Preveč mokre silaže so podvržene masleno kislinski fermentaciji, medtem ko je presuhe silaže težko ustrezno potlačiti in se zato rade kvarijo. Primerne zbitosti silaže ni več možno doseči pri sušini nad 45-50 % SS. 

Čas sušenja

Čas sušenja naj bi se omejilo na manj kot 24 ur, da se tako zmanjšajo izgube energije, saj vsaka dodatna noč na polju povzroči izgube sladkorja zaradi respiracije.

Kratek čas sušenja:

 • Zmanjša respiracijo, izgube zaradi raztrosa in iztekanja
 • Preprečuje izgubo karbohidratov in zagotavlja boljšo pripravljenost krme za siliranje
 • Zmanjša proteolizo in izboljša kvaliteto proteinov
 • Poveča vsebnost energije in prebavljivost

Dolžina reza

Optimalna dolžina reza za travno silažo: 20-40 mm. Daljša dolžina reza 8n več surovih vlaknin negativno vpliva na zbitost, zato se priporoča krajša dolžina reza

Optimalna dolžina reza je nujna za:

 • Kvalitetno tlačenje, dober izkoristek silosa in manjše izgube
 • Izboljšana prebava rastlinskih celic in s tem bolj intenzivna in hitra mlečnokislinska fermentacija
 • Zmanjšana izmenjava plinov po odprtju silosov in s tem zmanjšana nevarnost naknadnega segrevanja.
 • Izboljšan odvzem krme

Silirni dodatki

Učinkovit fermentacijski proces lahko dosežete tako, da se držite temeljnih pravil siliranja, dodatno pa lahko proces izboljšate z dodajanjem silirnih dodatkov, primernih za specifične potrebe v dani situaciji. (Silirni dodatki).

Dozirna tehnika

Silirni dodatki so lahko učinkoviti le tedaj, ko je njihovo doziranje enakomerno in natančno. V ta namen je potrebno na silirne naprave namestiti ustrezen aplikator silirnih dodatkov. 

Tlačenje

Vdor kisika v silosni kup povzroča naknadno segrevanje in s tem izgube energije in suhe snovi. Bolj kot je silaža zbita, manj kisika lahko prodre v silosni kup.

Ukrepi za optimalno tlačenje:

 • Maksimalna debelina tlačenja 15-20 cm.
 • Večja kot je vsebnost surovih vlaknin in vsebnost suhe snovi, tanjši mora biti sloj za tlačenje
 • Pritisk v pnevmatikah vsaj 2 barali več
 • Nič dvojnih pnevmatik
 • Hitrost tlačenja Max. 3-4 km/h
 • Tlačenje od začetka siliranja, saj je učinek v nasprotnem primeru le površinski
 • Nič dodatnega plačenja po končanem siliranju, saj lahko to povzroča učinek polnenja z zrakom, ker se silaža vrača nazaj v prvotni položaj

Pravilo palca:
Teža traktorja za tlačenje = 1/4* teža pripeljane sveže krme v tonah
(* za samohodne kombajne; za silažne nakladalne prikolice = 1/3)

Zbitost = 3,5 * SS [%] + 9

Travna silaža - odpravljanje težav

Veliko je razlogov zakaj prihaja do pregrevanja silaže, do pojava plesni oz. nepravilne fermentacije. V nadaljevanju se boste seznanili z analizo potencialnih nevarnosti v silažnem managementu in z načini ugotavljanja potencialnih razlogov in rešitev. 

Zgodnje siliranje koruzne silaže?

Koruza potrebuje dovolj dežja v času cvetenja koruze, če naj se oplodi in razvije storže. Letos v številnih regijah ni bilo dežja, zato je veliko posevkov koruze pod sušnim stresom. Ti pridelki so pogosto brez storžev, vendar vsebujejo veliko sladkorja. Rastline koruze z zeleno listno maso so se ob dežju sposobne obnoviti, vendar je treba v tem primeru skrbno spremljati nevarnost okužbe z glivami Fusarium. Koruzo po potrebi hitro pospravite. Pravilna ocena posevkov je bistvenega pomena, če želimo povečati pridelek.
Vsebnost suhe snovi določite z nohtom


Vsebnost suhe snovi v rastlinah lahko določite z nohtom. V ta namen odstranite del koruznega stebla približno 25 cm nad tlemi in ga razrežite po dolžini. Iz stebla iztisnite mezgo in ocenite, koliko tekočine izpusti:

    Izloča se sok: vsebnost suhe snovi pribl. 20 %
    Brez penjenja: vsebnost suhe snovi nad 27 %
    Penjenje: vsebnost suhe snovi pribl. 25 %

Vsebnost suhe snovi se lahko poveča za približno 2–4 %, odvisno od sušnega stresa in vremenskih razmer. Vendar pa je lahko to povečanje bistveno večje, če so pridelki že poškodovani.

Ocenite spodnje liste koruznih rastlin

Če so spodnji listi koruze že oveneli, je tedenski prirastek suhe snovi nad 2–4 %. Bolj kot se listi posušijo, manj asimilacijske površine ostane rastlini. V tem primeru dež povzroči poslabšanje silirnih lastnosti, saj se na posušene dele rastlin hitro naselijo glive Fusarium in kvasovke. Posledično prizadetih posevkov koruze med spravilom ne smemo rezati prenizko.

Presnova hranil v rastlinah je bistveno oslabljena, če se njihovi listi zaradi sušnega stresa začnejo zvijati. Ko rastline močno ovenejo (40–45 %), je treba posevke z malo ali brez storžev silirati zadnje.
Siliranje prezgodaj dozorelih koruznih posevkov
Spravilo koruze, ki je pod stresom suše, je zahtevno: ovenelo listje onemogoča pravilno zbitost, prekomerno vlažni vegetativni deli (SS pod 27 %) pa povzročajo nastajanje silažnih odpadkov. Dolžine sekanja 6–8 mm in nanos 15 cm debelih plasti so še posebej pomembni pri upravljanju s silažo.

Uporaba silažnih dodatkov je nepogrešljiva za pridelavo aerobno stabilnih silaž in zatiranje škodljivcev fermentacije. Če ima krma vsebnost suhe snovi pod 27%, priporočamo uporabo BONSILAGE MAIS. Pri vsebnosti suhe snovi nad 27 % se lahko uporabljata tako BONSILAGE SPEED M kot BONSILAGE FIT M. Ker BONSILAGE SPEED M omogoča odpiranje silaže po samo 14 dneh siliranja, je ta silažni dodatek zelo priporočljiv glede na pričakovano pomanjkanje krme.

Kdaj je pravi čas za siliranje koruzne silaže?

Koruza je dovolj zrela za siliranje ko ima vsebnost 32% in 35% SUHE SNOVI.
Mlečna črta mora biti med 1/3 in 1/2 dolžine zrna na storžu,
Trdota zrnja mora biti v zgodnji do pozni voščeni fazi.
Oboje nam da precej točno merilo za suho snov in čas začetka siliranja.

Kakšna naj bo višina žetve koruze?

Višina žetve je pomembna s stališča vnosa nesnage (zemlje, ipd...) v silosno maso. Da bi zagotovili da silirana masa ne bo onesnažena s talno zemljo se priporoča višina žetve od 40 - 50 cm od tal. 

Dolžina reza

Optimalna dolžina reza leži med 6 in 8 mm. V splošnem velja, bolj suha ko je silaža, krajši mora biti rez.

S pravilno dolžino reza dosežemo:

 • optimalno tlačenje
 • zmanjšamo izgube energije pri siliranju in ob odvzemu
 • povečamo odvzem krme
 • izboljšamo prebavljivost (poveča se površina, na kateri lahko delujejo mikrobi pri presnovi)

Zakaj silirni dodatki?

Fermentacija silaže je naraven pojav, ki ga sprožijo v naravi prisotne bakterije. Narava sama po sebi ne izbira bakterij, ki bi zagotavljale učinkovito fermentacijo, ampak tiste, ki so sposobne preživeti v sveži silaži ob nevtralni pH vrednosti. Silirni dodatki pa vsebujejo izbrane seve bakterij, ki zagotavljajo učinkovito fermentacijo skozi celoten razpon pH v procesu siliranja do stabilne zakisanosti in s tem ohranijo višjo krmno vrednost, boljšo okusnost in prebavljivost, več suhe snovi in energije v končni silaži ter s tem manjšo porabo močnih krmil. 

Ali je priprava silaže brez silirnih dodatkov mogoča?

Da. Kmetje že stoletja pripravljajo silažo, vendar pogosto z velikimi izgubami. Pri živalih danes veliko bolje razumemo pomen selekcije, zato izbiramo seme bikov. Danes veliko bolje razumemo tudi postopek siliranja, zato vemo, kako pomembno je temeljito tlačenje silosa, vakumsko zapiranje s podfolijami in UV stabilnimi folijami, obteževanje s peščenimi vrečami, čist odvzem z odrezom silosa čim pogosteje, ipd. Iz enakih razlogov sedaj razumemo tudi pomen silirnih dodatkov, s katerimi lahko z izbranimi t.i. “dobrimi bakterijami in encimi” silažo optimalno fermentiramo in s tem zmanjšamo nepotrebne izgube pri zakisanju sveže rastline do silaže.

Ali so vsi silirni dodatki enaki?

Ne. Silirne dodatke lahko v grobem razdelimo v dve skupini. V prvo skupino spadajo silirni dodatki, katerih poglavitni namen je izboljšati proces fermentacije in ohranjanje hranilnih snovi v silaži, kot npr. Sil-All 4x4 oz. homofermentativni silirni dodatki. V drugo skupino pa sodijo silirni dodatki, katerih glavni namen je ohranjanje aerobne stabilnosti silaže in preprečevanje segrevanja, kamor spada npr. Sil-All Fireguard in silirni dodatki, ki so heterofermentativni. Kateri silirni dodatki so primerni za vaše razmere, je odvisno od načina pridobivanja silaže, odvzemne stene silosa, dnevnega odvzema silaže, intenzivnosti tlačenja, ipd. 

Ali je pri silirnih dodatkih pomembno število bakterij?

Da. Večina izgub suhe snovi in hranljivih snovi se zgodi v prvih dneh fermentacije silaže. Naloga silirnega dodatka je nadvladati nad naravno prisotnimi bakterijami v silažni masi kar se da hitro in tako zagotoviti čim hitrejšo fermentacijo in s tem zaščititi hranljive snovi. Povedano drugače, bakterije v silirnih dodatkih gredo v bitko z divjimi bakterijami in več kot je vojakov na vaši strani, večje so možnosti, da boste dobili vojno. Sil-All 4x4 ima 500.000 do 1.000.000 bakterij/gram sveže silaže, kar je največ v Sloveniji.

Ali naj vse vrste silaže tretiramo na enak način?

Ne. Krme z visoko stopnjo suhe snovi (45% SS +) so bolj podvržene aerobni nestabilnosti kot bolj sveže krme z manj suhe snovi. Če je silosni kup širok in potrebujete za enkratni odvzem iz lica silosa več kot 3 dni, je potrebno resno razmisliti o uporabi silirnega dodatka Sil-All Fireguard, ki preprečuje naknadno segrevanje. Krme z manjšo vsebnostjo suhe snovi so manj podvržene naknadnemu segrevanju in jih lahko tretiramo s pravim homofermentativnim silirnim dodatkom kot je npr. Sil-All 4x4

ali naj tretiramo vse silaže?

Da. Prednosti uporabe silirnih dodatkov so vidne povsod.

Pri najkakovostnejših krmah kot je koruzna silaža, prvi odkos travne silaže, žitne silaže in siliranje zrnja so velike verjetnosti za izgubo krmne vrednosti in plesnenja, zato je pravilna kontrola fermentacije pomembna, da preprečimo delovanje škodljivih bakterij in gliv, ki tvorijo škodljive mikotoksine in smrdeče snovi, ki kvarijo okusnost silaže.

Pri krmah kot so detelje in trave kasnejših odkosov, kjer je siliranje ovirano zaradi majhne populacije naravnih bakterij in pomanjkanja sladkorjev za delovanje bakterij, so silirni dodatki pomembni, da pospešijo proces fermentacije, ter s tem preprečijo kvarjenje zaradi predolgo nestabilnega silosa.

Na spletni strani ProFarm Košenina poleg obveznih piškotkov uporabljamo še analitične in oglaševalske piškotke ter piškotke družbenih omrežij.

V kolikor s tem soglašate, vas prosimo da kliknete na gumb "POTRJUJEM". Za natančen opis in nastavitev rabe posameznih piškotkov, kliknite na gumb NASTAVITVE PIŠKOTKOV.

×
Upravljanje s piškotki na spletnem mestu ProFarm Košenina
Obvezni piškotki

so piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani in brez njih prenos sporočil v komunikacijskem omrežju ne bi bil mogoč. Ti piškotki so prav tako potrebni, da vam v podjetju lahko ponudimo storitve, ki so na voljo na naši spletni strani. Omogočajo prijavo v uporabniški profil, izbiro jezika, strinjanje s pogoji in identifikacijo uporabnikove seje. Za njihovo uporabo nismo dolžni pridobiti soglasja.

Analitični piškotki

Ti piškotki nam pomagajo razumeti, kako naši obiskovalci uporabljajo našo spletno stran. S pomočjo njih izboljšujemo uporabniško izkušnjo in ugotavljamo zahteve in trende uporabnikov. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Oglaševalski piškotki

Vtičniki in orodja tretjih oseb, uporabljeni kot piškotki, omogočajo delovanje funkcionalnosti, pomagajo analizirati pogostost obiskovanja in način uporabe spletnih strani. Če se z uporabo teh posameznik ne strinja, se piškotki ne bodo namestili, lahko pa se zgodi, da zato nekatere zanimive funkcije posameznega spletnega mesta ne bodo na voljo. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Piškotki družbenih omrežij

Omogočajo zagotavljanje vsebin za objavo v socialnih omrežjih in si zabeležijo vaše odločitve, da lahko zagotavljajo bolj osebno in izboljšano uporabniško izkušnjo. Te piškotke uporabljamo le, če ste ob uporabi spletnih strani prijavljeni v uporabniški račun Twitter, Facebook oziroma Google.

1. Splošno o piškotkih 1.1. Kaj so piškotki

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina sodobnih spletnih mest shrani v naprave uporabnikov, torej oseb, ki s svojimi napravami katerimi dostopajo določene spletne strani na internetu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom uporabnika, saj lahko v brskalniku, ki ga uporabnik uporablja, hranjenje piškotkov omeji ali onemogoči.

Tudi ob obisku spletne strani in njenih podstrani, ter ob izvajanju operacij na strani, se na vaš računalnik, telefon oziroma tablica, samodejno oziroma ob vašem izrecnem soglasju namestijo določeni piškotki, preko katerih se lahko beležijo različni podatki.

1.2. Kako delujejo in zakaj jih potrebujemo?

Vsakemu obiskovalcu oziroma nakupovalcu je ob začetku vsakokratne uporabe spletne trgovine dodeljen piškotek za identifikacijo in zagotavljanje sledljivosti (t.i. "cookie"). Strežniki, ki jih podjetju nudi podizvajalec, samodejno zbirajo podatke o tem kako obiskovalci, trgovci oziroma nakupovalci uporabljajo spletno trgovino ter te podatke shranjujejo v obliki dnevnika uporabe (t.i. »activity log«). Strežniki shranjujejo informacije o uporabi spletne trgovine, statistične podatke in IP številke. Podatke o uporabi spletne trgovine s strani nakupovalcev lahko podjetje uporablja za anonimne statistične obdelave, ki služijo izboljševanju uporabniške izkušnje in za trženje izdelkov in/ali storitev preko spletne trgovine.

Posredno in ob pridobitvi soglasja, lahko spletna trgovina na napravo obiskovalca oziroma nakupovalca shrani tudi piškotke zunanjih storitev (npr. Google Analytics) ki služijo zbiranju podatkov o obiskih spletnih mestih. Glede zunanjih storitev veljajo pravilniki in splošni pogoji o obdelovanju osebnih podatkov, ki so dostopni na spodnjih povezavah.

2. Dovoljenje za uporabo piškotkov

Če so vaše nastavitve v brskalniku s katerim obiskujete spletno mesto takšne, da sprejemajo piškotke, pomeni, da se z njihovo uporabo strinjate. V primeru, da ne želite uporabljati piškotkov na tem spletnih mest ali jih odstraniti, lahko postopek za to preberete spodaj. Toda odstranitev ali blokiranje piškotkov lahko rezultira v neoptimalnem delovanju tega spletnega mesta.

3. Obvezni in neobvezni piškotki ter vaše soglasje 3.1. Podjetje za uporabo obveznih piškotkov ni dolžno pridobiti vašega soglasja (obvezni piškotki):

Obvezni piškotki so piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani in brez njih prenos sporočil v komunikacijskem omrežju ne bi bil mogoč. Ti piškotki so prav tako potrebni, da vam v podjetju lahko ponudimo storitve, ki so na voljo na naši spletni strani. Omogočajo prijavo v uporabniški profil, izbiro jezika, strinjanje s pogoji in identifikacijo uporabnikove seje.

3.2. Piškotki, ki niso nujni z vidika normalnega delovanja spletne strani, in za katere smo dolžni pridobiti vaše soglasje (neobvezni piškotki):

Analitični piškotki

Ti piškotki nam pomagajo razumeti, kako naši obiskovalci uporabljajo našo spletno stran. S pomočjo njih izboljšujemo uporabniško izkušnjo in ugotavljamo zahteve in trende uporabnikov. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Oglaševalski piškotki

Vtičniki in orodja tretjih oseb, uporabljeni kot piškotki, omogočajo delovanje funkcionalnosti, pomagajo analizirati pogostost obiskovanja in način uporabe spletnih strani. Če se z uporabo teh posameznik ne strinja, se piškotki ne bodo namestili, lahko pa se zgodi, da zato nekatere zanimive funkcije posameznega spletnega mesta ne bodo na voljo. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Piškotki družbenih omrežij

Omogočajo zagotavljanje vsebin za objavo v socialnih omrežjih in si zabeležijo vaše odločitve, da lahko zagotavljajo bolj osebno in izboljšano uporabniško izkušnjo. Te piškotke uporabljamo le, če ste ob uporabi spletnih strani prijavljeni v uporabniški račun Twitter, Facebook oziroma Google.

5. Kako upravljati s piškotki?

S piškotki lahko upravljate s klikom na povezavo "Nastavitve piškotkov" v nogi spletne strani.

Nastavitve za piškotke pa lahko nadzirate in spreminjate tudi v svojem spletnem brskalniku.

V primeru, da želite izbrisati piškotke iz vaše naprave, vam svetujemo, da se držite opisanih postopkov, s tem pa si boste najverjetneje omejili funkcionalnost ne samo našega spletnega mesta, ampak tudi večino ostalih spletnih mest, saj je uporaba piškotkov stalnica velike večine sodobnih spletnih mest.